• งานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103

รายละเอียดข่าวน่าสนใจ

04 พฤศจิกายน 2562     เปิดอ่านแล้ว 169 ครั้ง

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพิ่มเติม ดังนี้ 

อัลบั้มรูปภาพข่าว

ไฟล์เอกสาร