• งานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

ลำดับ รูปประจำตัว ชื่อ-นามสกุล คณะ ดูรายละเอียด
1 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ คณะครุศาสตร์
2 นายยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 นางนุชจรี แรกรุ่น คณะวิทยาการจัดการ
4 นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
5 นายประหยัด อนุศิลป์ คณะครุศาสตร์
6 นายโสภา แก้วจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นายสรวิศ จันทร์แท่น คณะวิทยาการจัดการ
8 นางนันทรัตน์ สุมล บัณฑิตวิทยาลัย
9 นายเจียร ทองนุ่น คณะครุศาสตร์
10 นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
11 นายบุญธรรม พูนเอียด คณะครุศาสตร์